NETEGES CAMARASA
973 25 76 36
658 99 99 63
info@netegescamarasa.com

Reparació de canonades sense obres

12Reparació de canonades trencades o deteriorades mitjançant el col·locament de pàckers, sense necessitat d’obrir rases en el sól, evitant brutícia i molèsties, economitzant la seva reparació.